您现在的位置:首页 >> 资料库 >> 后台资料 >> 内容

《笠翁对韵》上卷注释(一)

时间:2014-12-11 2:54:55 PM    来源:聚福缘风水网

  核心提示:天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾蒙蒙,日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞红。牛女二星河左右,参商两曜斗西东。十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷渔翁。...

yī   dōnɡ

一 东

tiān duì dì yǔ duì fēnɡ dà lù duì chánɡ kōnɡ shān huā duì hǎi shù chì rì duì cānɡ qiónɡ léi yǐn yǐn wù mēnɡ mēnɡ rì xià duì tiān zhōnɡ fēnɡ ɡāo qiū yuè bái yǔ jì wǎn xiá hónɡ niú nǚ èr xīnɡ hé zuǒ yòu shēn shānɡ liǎnɡ yào dǒu xī dōnɡ shí yuè sāi biān sà sà hán shuānɡ jīnɡ shù lǚ sān dōnɡ jiānɡ shànɡ màn màn shuò xuě lěnɡ yú wēnɡ

天对地,雨对风。大陆对长空。山花对海树,赤日对苍穹。雷隐隐,雾蒙蒙,日下对天中。风高秋月白,雨霁晚霞红。牛女二星河左右,参商两曜斗西东。十月塞边,飒飒寒霜惊戍旅;三冬江上,漫漫朔雪冷渔翁。

注释:牛女:牛郎、织女二星。河,银河。参商:二星名。《左传昭元年》载,传说高辛氏有二子,长阏伯,季实沉。兄弟不睦,日寻戈矛。帝迁阏于商丘,主辰;迁沉于大夏,主参,使之永不相遇。斗:北斗七星。戍旅:守边塞的兵卒。

hé duì hàn lǜ duì hónɡ yǔ bó duì léi ɡōnɡ yān lóu duì xuě dònɡ yuè diàn duì tiān ɡōnɡ yún ài dài rì tónɡ ménɡ là jī duì yú pénɡ ɡuò tiān xīnɡ sì jiàn tǔ hún yuè rú ɡōnɡ yì lǚ kè fénɡ méi zǐ yǔ chí tínɡ rén yì hé huā fēnɡ máo diàn cūn qián hào yuè zhuì lín jī chànɡ yùn bǎn qiáo lù shɑnɡ qīnɡ shuānɡ suǒ dào mǎ xínɡ zōnɡ

河对汉,绿对红。雨伯对雷公。烟楼对雪洞,月殿对天宫。云叆叇,日曈曚。腊屐对渔篷。过天星似箭,吐魄月如弓。驿旅客逢梅子雨,池亭人挹藕花风。茅店村前,皓月坠林鸡唱韵;板桥路上,青霜锁道马行踪。

注释:叆叇:浓云蔽日之状。曈曚:日初出将明未明之状。蜡屐:晋代阮孚好蜡屐,谢灵运亦有登山蜡屐。梅子雨:即黄梅雨。五月江南雨,迎梅又送梅。藕花风:夏天荷花开放时的凉风。元王恽诗:人立藕花风茅店四句:用唐温庭筠《商山早行)“鸡声茅店月,人迹板桥霜诗意。

shān duì hǎi huá duì sōnɡ sì yuè duì sān ɡōnɡ ɡōnɡ huā duì jìn liǔ sāi yàn duì jiānɡ lónɡ qīnɡ shǔ diàn ɡuǎnɡ hán ɡōnɡ shí cuì duì tí hónɡ zhuānɡ zhōu mènɡ huà dié lǚ wànɡ zhào fēi xiónɡ běi yǒu dānɡ fēnɡ tínɡ xià shàn nán lián pù rì shěnɡ dōnɡ hōnɡ hè wǔ lóu tóu yù dí nònɡ cán xiān zǐ yuè fènɡ xiánɡ tái shànɡ zǐ xiāo chuī duàn měi rén fēnɡ

山对海,华对嵩。四岳对三公。宫花对禁柳,塞雁对江龙。清暑殿,广寒宫。拾翠对题红。庄周梦化蝶,吕望兆飞熊。北牖当风停夏扇,南帘曝日省冬烘。鹤舞楼头,玉笛弄残仙子月;凤翔台上,紫箫吹断美人风。

注释:华、嵩:西岳华山和中岳嵩山。四岳:指东岳泰山、西岳华山、南岳衡山、北岳恒山。 三公:星名。《晋书天文志上》:三公在北三星曰九卿内坐,主治万事。清暑殿:三国孙吴有避暑宫,夏日无暑气。广寒宫:即月宫。梦化蝶:庄子梦中化蝶,栩栩然胡蝶也。兆飞熊:商末吕望钓于渭滨,周文王将狩猎,卜卦:非龙非螭,非虎非罴,所获霸王之辅。果遇吕望于渭阳。

èr   dōnɡ

二 冬

 chén duì wǔ xià duì dōnɡ xià shǎnɡ duì ɡāo chōnɡ qīnɡ chūn duì bái zhòu ɡǔ bǎi duì cānɡ sōnɡ chuí diào kè hè chú wēnɡ xiān hè duì shén lónɡ fènɡ ɡuàn zhū shǎn shuò chī dài yù línɡ lónɡ sān yuán jí dì cái qiān qǐnɡ yì pǐn dānɡ cháo lù wàn zhōnɡ huā è  lóu qián xiān lǐ pán ɡēn diào ɡuó mài chén xiānɡ tínɡ pàn jiāo yánɡ shàn chǒnɡ qǐ biān fēnɡ

晨对午,夏对冬。下饷对高舂。青春对白昼,古柏对苍松。垂钓客,荷锄翁。仙鹤对神龙。凤冠珠闪烁,螭带玉玲珑。三元及第才千顷,一品当朝禄万钟。花萼楼间,仙李盘根调国脉;沉香亭畔,娇杨擅宠起边风。

注释:下饷:下午。高舂:傍晚时分。《淮南子天文》:“()至于渊虞,是谓高舂;至于连石,是谓下舂。注:高舂,……民碓舂时也。三元及第:封建科举考试,乡试、会试、殿试都是第一名,叫三元,即解元、会元、状元。一品当朝:古代宰相为一品官爵。 花萼楼:唐明皇在兴庆宫建花萼楼,兄弟五人宴乐于其间。仙李:指诗人李白,人称谪仙人。杜甫诗:仙李盘根大。沉香亭:在兴庆宫内。唐明皇曾诏李白于此题赏牡丹花《清平调》三首。娇杨:即杨贵妃杨玉环。唐明皇宠之而致安史之乱。边风指此。

 qīnɡ duì dàn báo duì nónɡ mù ɡǔ duì chén zhōnɡ shān chá duì shí jú yān suǒ duì yún fēnɡ jīn hàn dàn yù fú rónɡ lǜ qǐ duì qīnɡ fēnɡ zǎo tānɡ xiān sù jiǔ wǎn shí jì cháo yōnɡ tánɡ kù jīn qián nénɡ huà dié yán jīn bǎo jiàn huì chénɡ lónɡ wū xiá lànɡ chuán yún yǔ huānɡ tánɡ shén nǚ miào dài zōnɡ yáo wànɡ ér sūn luó liè zhànɡ ren fēnɡ 

清对淡,薄对浓。暮鼓对晨钟。山茶对石菊,烟锁对云封。金菡萏,玉芙蓉。绿绮对青锋。早汤先宿酒,晚食继朝饔。唐库金钱能化蝶,延津宝剑会成龙。巫峡浪传,云雨荒唐神女庙;岱宗遥望,儿孙罗列丈人峰。

注释:菡萏:荷花的别名。绿绮:古琴名。传为汉代司马相如所用。青锋:宝剑。化蝶:传说唐穆宗夜宴,有黄白蝶飞集花间,宫女得之,皆库中金银所化。成龙:晋代雷焕掘得一双宝剑,后过延平津,剑跃入水,化为龙去。神女庙:战国宋玉《高唐赋》叙述楚襄王游高唐,梦巫山神女,朝云暮雨,王为立庙号朝云庙。丈人峰:在泰山(岱宗即泰山)上,唐杜甫《望岳》诗:西岳危峻竦处尊,诸峰罗立如儿孙。

 fán duì jiǎn dié duì zhònɡ yì lǎn duì xīn yōnɡ xiān wēnɡ duì shì bàn dào fàn duì rú zōnɡ huā zhuó zhuó cǎo qì qì lànɡ dié duì kuánɡ fēnɡ shù ɡān jūn zǐ zhú wǔ shù dài fu sōnɡ ɡāo huánɡ miè xiànɡ pínɡ sān jié yú dì chénɡ yáo jí sì xiōnɡ nèi yuàn jiā rén mǎn dì fēnɡ ɡuānɡ chóu bú jìn biān ɡuān ɡuò kè lián tiān yān cǎo hàn wú qiónɡ 

繁对简,叠对重。意懒对心慵。仙翁对释伴,道范对儒宗。花灼灼,草茸茸。浪蝶对狂蜂。数竿君子竹,五树大夫松。高皇灭项凭三杰,虞帝承尧殛四凶。内苑佳人,满地风光愁不尽;边关过客,连天烟草憾无穷。

注释:君子竹:古人谓竹劲节虚心有君子德,晋王子猷喜种之,曰:何可一日无此君! 大夫松:秦始皇登泰山,避雨松下,封松为五大夫。三杰:指萧何、韩信、张良。四凶:指共工、驩兜、三苗、鲧四人。殛,诛杀。

sān   jiānɡ

三 江

 qí duì ǒu zhǐ duì shuānɡ dà hǎi duì chánɡ jiānɡ jīn pán duì yù zhǎn bǎo zhú duì yín ɡānɡ zhū qī kǎn bì shā chuānɡ wǔ diào duì ɡē qiānɡ hàn xìnɡ tuī mǎ wǔ xià jiàn zhù ménɡ pánɡ sì shōu liè ɡuó qún wánɡ fú sān zhù ɡāo chénɡ zhònɡ dí jiànɡ kuà fènɡ dēnɡ tái xiāo sǎ xiān jī qín yuè yù zhǎn shé dānɡ dào yīnɡ xiónɡ tiān zǐ hàn liú bānɡ 

奇对偶,只对双。大海对长江。金盘对玉盏,宝烛对银釭。朱漆槛,碧纱窗。舞调对歌腔。兴汉推马武,谏夏著龙逄。四收列国群王服,三筑高城众敌降。跨凤登台,潇洒仙姬秦弄玉;斩蛇当道,英雄天子汉刘邦。

注释:银釭:银灯。马武:汉光武帝之将领,中兴有功。龙逄:关龙逄,夏桀之大臣。四收列国:宋代大将曹彬平南唐、西蜀、南汉、北汉。三筑高城:唐代张仁愿筑三受降城,以威镇北敌。弄玉:秦穆公之女,吹箫引凤,跨凤升仙。斩蛇:刘邦曾在芒砀山斩一白蛇。

yán duì mào xiànɡ duì pánɡ bù niǎn duì tú ɡànɡ tínɡ zhēn duì ɡē zhú yì lǎn duì xīn jiànɡ dēnɡ shán shǎn yuè chuánɡ chuánɡ lǎn pèi duì fēi huánɡ liǔ dī chí jùn mǎ huā yuàn fèi cūn ménɡ jiǔ liànɡ wēi xūn qiónɡ yǎo jiá xiānɡ chén méi yìn yù lián shuānɡ shī xiě dān fēnɡ hán fū yōu huái liú jié shuǐ lèi dàn bān zhú shùn fēi yí hàn jī yú jiānɡ  

颜对貌,像对庞。步辇对徒杠。停针对搁笔,意懒对心降。灯闪闪,月幢幢。揽辔对飞艎。柳堤驰骏马,花院吠村尨。酒量微酣琼杳颊,香尘漫印玉莲双。诗写丹枫,韩女幽怀流御水;泪弹斑竹,舜妃遗憾积湘江。

注释:尨:多毛的狗。 双:竦立貌。引申为脚。诗写丹枫:唐僖宗时,于佑于御沟拾一红叶,上题诗句。佑亦题其上云:曾闻叶上题红怨,叶上题诗寄阿谁?置上流,为韩宫女得之。后为夫妇。韩题诗云:一联佳句随流水,十载幽思满素怀。今日却成鸾凤友,方知红叶是良媒。泪弹斑竹:传说舜帝死于苍梧之野,其妻娥皇、女英哭之,泪洒竹上成斑点。

sì   zhī

四 支

 quán duì shí ɡān duì zhī chuī zhú duì dàn sī shān tínɡ duì shuǐ xiè yīnɡ wǔ duì lú cí wǔ sè bǐ shí xiānɡ cí pō mò duì chuán zhī shén qí hán ɡān huà xiónɡ hún lǐ línɡ shī jǐ chù huā jiē xīn duó jǐn yǒu rén xiānɡ jìnɡ dàn nínɡ zhī wàn lǐ fēnɡ yān zhàn shì biān tóu zhēnɡ bǎo sāi yì lí ɡāo yǔ nónɡ fū cūn wài jìn chénɡ shí

泉对石,干对枝。吹竹对弹丝。山亭对水榭,鹦鹉对鸬鹚。五色笔,十香词。泼墨对传卮。神奇韩干画,雄浑李陵诗。几处花街新夺锦,有人香径淡凝脂。万里烽烟,战士边头争保塞;一犁膏雨,农夫村外尽乘时。

注释:五色笔:《南史江淹传》载,江淹梦郭璞赠以五色笔,才思大进。又《开元天宝遗事》载:李白少时梦笔生花,后天才赡逸,名闻天下。十香词:辽国萧后(小字观音)以谏猎见疏。耶律乙辛令人作《十香词》以诬害萧后。帝赐其自尽而死。韩干:唐代曹将军霸弟子,以画马著名。李陵:西汉将领,李广之孙。被迫投降匈奴。其赠别苏武之诗雄浑豪爽,十分感人。夺锦:《旧唐书宋之问传》:则天幸洛阳龙门,令从官赋诗。左史东方虬诗先成,则天以锦袍赐之。及之问诗成,则天称其词愈高,夺虬锦袍以赏之。宋之问诗有不愁明月尽,自有夜光来之句。

 zǔ duì hǎi fù duì shī diǎn qī duì miáo zhī yáo zān duì zhū lǚ jiàn kè duì qín shī ɡū jiǔ jià mǎi shān zī ɡuó sè duì xiān zī wǎn xiá mínɡ sì jǐn chūn yǔ xì rú sī liǔ bàn chánɡ dī qiān wàn shù huā hénɡ yě sì liǎnɡ sān zhī zǐ ɡài huánɡ qí tiān xiànɡ yù zhàn jiānɡ zuǒ dì qīnɡ páo bái mǎ tónɡ yáo zhōnɡ yīnɡ shòu yánɡ ér

菹对醢,赋对诗。点漆对描脂。璠簪对珠履,剑客对琴师。沽酒价,买山资。国色对仙姿。晚霞明似锦,春雨细如丝。柳绊长堤千万树,花横野寺两三枝。紫盖黄旗,天象预占江左地;青袍白马,童谣终应寿阳儿。

注释:沽酒价:《晋书阮修传》载,阮修常步行,以百钱挂杖头,至酒店便独酣畅。买山资:《高僧传》载,东晋佛僧支道林就深公买邱山,深公曰:未闻巢由买山而隐。”(巢父、许由,尧时隐士)。紫盖黄旗:《三国志孙权传》载,东吴黄武四年,以尚书令陈化为郎中令使魏,魏文帝因酒酣,嘲问曰:吴魏峙立,谁将平一海内者乎?化对曰:《易》称帝出乎震,加闻先哲知命,旧说紫盖黄旗,运在东南。盖,车帷幔。江左:即长江下游以东地区。青袍白马:《南史侯景传》载,先是大同中童谣曰:青丝白马洛阳来。不久侯景涡阳之败,求锦,朝廷所给青布,此时皆做成袍,采色尚青,侯景乘白马,青丝为辔,欲以应童谣之语。

 zhēn duì zàn fǒu duì zhī yínɡ zhào duì cán sī qīnɡ jū duì chánɡ xiù ruì cǎo duì línɡ zhī liú tì cè duàn chánɡ shī hóu shé duì yāo zhī yún zhōnɡ xiónɡ hǔ jiānɡ tiān shànɡ fènɡ huánɡ ér yǔ miào qiān nián chuí jú yòu yáo jiē sān chǐ fù máo cí xiānɡ zhú hán yān yāo xià qīnɡ shā lónɡ dài mào hǎi tánɡ jīnɡ yǔ liǎn biān qīnɡ lèi shī yān zhi 

箴对赞,缶对卮。萤炤对蚕丝。轻裾对长袖,瑞草对灵芝。流涕策,断肠诗。喉舌对腰肢。云中熊虎将,天上凤凰儿。禹庙千年垂橘柚,尧阶三尺覆茅茨。湘竹含烟,腰下轻纱笼玳瑁;海棠经雨,脸边清泪湿胭脂。

注释:流涕策:西汉贾谊《陈政事疏》:臣窃惟事势,可为痛哭者一,可为流涕者二,可为长太息者六。断肠诗:宋代女诗人朱淑贞,相传其对婚姻不满,故诗词多幽愤哀伤情调,后人辑有《断肠诗集》、《断肠词集》传世。云中:汉代北方有云中郡。垂橘柚:唐杜甫《禹庙》诗:荒庭垂橘柚,古屋画龙蛇。茅茨:以土为阶,以茅为屋。《韩非子五蠹》:尧之王天下也,茅茨不剪,采椽不斫。湘竹:湘妃竹,又名斑竹。

zhēnɡ duì rànɡ wànɡ duì sī yě ɡě duì shān zhī xiān fēnɡ duì dào ɡǔ tiān zào duì rén wéi zhuān zhū jiàn bó lànɡ zhuī jīnɡ wěi duì ɡān zhī wèi zūn mín wù zhǔ dé zhònɡ dì wánɡ shī wànɡ qiē bù fánɡ rén qù yuǎn xīn mánɡ wú nài mǎ xínɡ chí jīn wū bì lái fù qǐ mào lín tí zhù bǐ yù lóu chénɡ hòu jì xū chānɡ ɡǔ fù nánɡ cí

争对让,望对思。野葛对山栀。仙风对道骨,天造对人为。专诸剑,博浪椎。经纬对干支。位尊民物主,德重帝王师。望切不妨人去远,心忙无奈马行迟。金屋闲来,赋乞茂陵题柱笔;玉楼成后,记须昌谷负囊词。

注释:专诸剑:《史记刺客列传》载:伍子胥荐专诸于公子光,藏剑鱼中,以刺吴王。博浪椎:《汉书张良传》:张良使壮士于博浪以铁椎击始皇,误中副车焉。干支:古人用以纪年、月、日的十干和十二支的合称。金屋:汉武帝刘彻幼时,曾曰:愿得阿娇,当以金屋贮之。赋乞茂陵:阿娇为陈后所妒,独居长门宫,请司马相如作《长门赋》以感动皇帝。茂陵,地名。司马相如曾居茂陵。题柱:司马相如初西去长安,过成都升仙桥,题柱曰:不乘高车驷马,不过此桥。玉楼:《唐文粹李贺小传》载,传说唐代诗人李贺将死时,有绯衣人来,谓帝成白玉楼,立召君作记。后世称文人之死为白玉楼成,本此。负囊词:《唐文粹李贺小传》载,每旦日出,与诸公游,恒从小奚奴,骑距驴,背一古破锦囊,遇有所得,即书投囊中。昌谷:李贺诗集名。

wǔ   wēi 

五 微

xián duì shènɡ shì duì fēi jiào ào duì cān wēi yú shū duì yàn zì cǎo shě duì chái fēi jī xiǎo chànɡ zhì cháo fēi hónɡ shòu duì lǜ féi jǔ bēi yāo yuè yǐn qí mǎ tà huā ɡuī huánɡ ɡài nénɡ chénɡ chì bì jié chén pínɡ shàn jiě bái dēnɡ wēi tài bái shū tánɡ pù quán chuí dì sān qiān chǐ kǒnɡ mínɡ sì miào lǎo bǎi cān tiān sì shí wéi 

贤对圣,是对非。觉奥对参微。鱼书对雁字,草舍对柴扉。鸡晓唱,雉朝飞。红瘦对绿肥。举杯邀月饮,骑马踏花归。黄盖能成赤壁捷,陈平善解白登危。太白书堂,瀑泉垂地三千丈;孔明祀庙,老柏参天四十围。

注释红瘦句:宋李清照《如梦令》词:知否,知否?应是绿肥红瘦。”“举杯句:唐李白《月下独酌》诗:举杯邀明月,对影成三人。黄盖:《三国志黄盖传》载,黄盖为东吴孙权将领,以苦肉计诈降曹军,里应外合,成就赤壁之火攻。陈平:《汉书陈平传》载,陈平乃汉高祖谋臣,刘邦困于白登,陈平用妙计以解围。太白书堂:在江西庐山。李白字太白,题《庐山香炉峰瀑布》:飞流直下三千尺,疑是银河落九天。 孔明祀庙:指四川成都的武侯祠。唐杜甫《古柏行》诗:孔明庙前有老柏,柯如青铜根如石。霜皮溜雨四十围,黛色参天二千尺。

ɡē duì jiǎ wò duì wéi dànɡ dànɡ duì wēi wēi yán tān duì shào pǔ jìnɡ jú duì yí wēi zhàn hónɡ jiàn cǎi fènɡ fēi hǔ bǎnɡ duì lónɡ qí xīn zhōnɡ luó jǐn xiù kǒu nèi tǔ zhū jī kuān hónɡ huò dá ɡāo huánɡ liànɡ chì zhà àn yǎ bà zhǔ wēi miè xiànɡ xìnɡ liú jiǎo tù jìn shí zóu ɡǒu sǐ lián wú jù wèi pí xiū tún chù wò lónɡ ɡuī

戈对甲,幄对帷。荡荡对巍巍。严滩对邵圃,靖菊对夷薇。占鸿渐,采凤飞。虎榜对龙旗。心中罗锦绣,口内吐珠玑。宽宏豁达高皇量,叱咤喑哑霸王威。灭项兴刘,狡兔尽时走狗死;连吴拒魏,貔貅屯处卧龙归。

注释:严滩:浙江富春江的严陵濑,汉代隐士严子陵钓鱼处。邵圃:秦代东陵侯邵平弃官种瓜,名东陵瓜。靖菊:陶潜采菊东篱下,谥靖节。夷薇:商代末伯夷叔齐,耻食周粟,隐于首阳山,采薇而食。高皇:指汉高祖刘邦。霸王:指西楚霸王项羽。走狗死:《史记淮阴侯列传》载,汉高祖擒韩信,信曰:狡兔死,走狗烹。卧龙:三国时诸葛亮隐居南阳时,人称卧先生。

 shuāi duì shènɡ mì duì xī jì fú duì cháo yī jī chuānɡ duì yàn tǎ qiū bǎnɡ duì chūn wéi wū yī xiànɡ yàn zi jī jiǔ bié duì chū ɡuī tiān zī zhēn yáo tiǎo shènɡ dé shí ɡuānɡ huī pán táo zǐ què lái jīn mǔ lǐnɡ lì hónɡ chén jìn yù fēi bà zhǔ jūn yínɡ yà fù dān xīn zhuànɡ yù dòu chánɡ ān jiǔ shì zhé xiān kuánɡ xìnɡ huàn yín ɡuī

衰对盛,密对稀。祭服对朝衣。鸡窗对雁塔,秋榜对春闱。乌衣巷,燕子矶。久别对初归。天姿真窈窕,圣德实光辉。蟠桃紫阙来金母,岭荔红尘进玉妃。霸王军营,亚父丹心撞玉斗;长安酒市,谪仙狂兴换银龟。

注释:鸡窗:《艺文类聚》引《幽明录》载,晋代宋处宗与窗外鸡谈话,学问大进。雁塔:唐代丰肇及第,偶于慈恩寺雁塔题名。后人效之。秋榜、春闱:封建社会科举考试的春、秋两场考试。 乌衣巷:在今南京市。唐刘禹锡《乌衣巷》诗:朱雀桥边野草花,乌衣巷口夕阳斜。燕子矶:在今南京市长江边。金母:即西王母,传说汉武帝宫中饷帝以蟠桃。岭荔红尘:唐代杨贵妃好食鲜荔枝,命岭南供送,七日限至长安。唐杜牧《过华清宫绝句》诗:一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来。换银龟:唐代李白进长安后,贺知章一见李白神清气朗,风度翩翩的样子,惊叹道:此天上谪仙人也!李白乃解金龟换酒。

六 鱼

羹对饭,柳对榆。短袖对长裾。鸡冠对凤尾,芍药对芙蕖。周有若,汉相如。玉屋对匡庐。月明山寺远,风细水亭虚。壮士腰间三尺剑,男儿腹内五车书。疏影暗香,和靖孤山梅蕊放;轻阴清昼,渊明旧宅柳条舒。

注释:芙蕖:荷花的别名。周有若:东周时人,孔子弟子,有若貌似孔子,曾一度奉以为师。见《史记仲尼弟子传》。汉相如:西汉文学家司马相如。五车书:《庄子天下》:惠施多方,其书五车。后以学富五车称人之博学。和靖:宋林逋(字和靖)种梅于杭州西湖之孤山,其咏梅名句有:疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

吾对汝,尔对余。选授对升除。书箱对药柜,耒耜对耰锄。参虽鲁,回不愚。阀阅对阎闾。诸侯千乘国,命妇七香车。穿云采药闻仙女,踏雪寻梅策蹇驴。玉兔金乌,二气精灵为日月;洛龟河马,五行生克在图书。

注释:选授:量才授官。升除:升,进级,晋升。除,拜官授职,即除去旧职就新职。 参:孔子弟子曾参。《论语先进》:子曰:柴也愚,参也鲁。回:孔子弟子颜回。《论语为政》:子曰:吾与回言终日,不违如愚。退而省其私,亦足以发,回也不愚。穿云采药:《幽明录》载,东汉时刘晨、阮肇,入天台山采药迷路,遇两仙女。踏雪寻梅:唐孟浩然骑蹇驴于灞上踏雪寻梅。洛龟河马:《易系辞上》:河出图,洛出书;圣人则之。汉儒谓洛书即《洪范》九畴。《书洪范》:天乃锡禹《洪范》九畴。汉孔安国注:天与禹洛出书。神龟负文而出,列于背,有数至于九。《书顾命》:天球,河图。孔安国注,谓河图即八卦。

欹对正,密对疏。囊橐对苞苴。罗浮对壶峤,水曲对山纡。骖鹤驾,待鸾舆。桀溺对长沮。搏虎卞庄子,当熊冯婕妤。南阳高土吟梁父,西蜀才人赋子虚。三径风光,白石黄花供杖履;五湖烟景,青山绿水在樵渔。

注释:苞苴:包裹鱼肉的草包。罗浮:山名,在今广东博罗,亦称东樵山。道教称之为第七洞天第三十二泉源福地。壶峤:海上二仙山名。《初学记》:罗浮二山随风雨而合离,壶峤二山逐波涛而上下。桀溺、长沮:二人为春秋时隐士。《论语微子》:长沮、桀溺耦而耕,孔子过之,使子路问津焉。搏虎:春秋时鲁国卞邑大夫卞庄子欲刺虎,管竖子曰:两虎食牛,牛死必争。争则大者伤,小者死。从伤者刺之,必毙。故有缚双虎之名。 当熊:冯婕妤侍汉成帝观虎圈,有熊出,众惊走,冯独当之,帝深嘉其勇。吟梁父:三国诸葛亮好为《梁父吟》。赋子虚:西汉司马相如作《子虚赋》,汉武帝读而善之,叹不同时。

七 虞

红对白,有对无。布谷对提壶。毛锥对羽扇,天阙对皇都。谢蝴蝶,郑鹧鸪。蹈海对归湖。花肥春雨润,竹瘦晚风疏。麦饭豆糜终创汉,莼羹鲈鲙竟归吴。琴调轻弹,杨柳月中潜去听;酒旗斜挂,杏花村里共来沽。

注释:布谷:布谷鸟,鸣声如布谷。提壶:提壶鸟。唐刘禹锡诗:池看蝌蚪成文字,鸟听提壶忆献酬。毛锥:毛笔的别名。谢蝴蝶:宋谢逸好作蝴蝶诗,人称谢蝴蝶。郑鹧鸪:唐郑谷作《鹧鸪》诗,最佳,人称郑鹧鸪。蹈海:不帝于秦的鲁仲连欲蹈东海。归湖:范蠡灭吴后泛舟隐归五湖。麦饭:《后汉书冯异传》载,汉光武兵败,冯异于滹沱河进麦饭,芜萎亭进豆粥。

罗对绮,茗对蔬。柏秀对松枯。中元对上巳,返璧对还珠。云梦泽,洞庭湖。玉烛对冰壶。苍头犀角带,绿鬓象牙梳。松阴白鹤声相应,镜里青鸾影不孤。竹户半开,对牖不知人在否?柴门深闭,停车还有客来无。

注释:返璧:《史记廉颇蔺相如列传》:赵得和氏璧,秦请以十五城易之。赵使蔺相如奉璧入秦,秦不偿城,相如绝之曰:璧有微瑕,请原璧返赵。还珠:孟尝为合浦大守,郡产珍珠,太守贪则珠去,廉则还。云梦泽:古代楚地大湖,方九百里。鹤声:鸣鹤在阴,其子和之。鸾影:唐代骆宾王结屋峻卯之山,得一鸾,三年不鸣。其夫人曰:鸟见其类而后鸣。悬镜照之,果见影而鸣。

宾对主,婢对奴。宝鸭对金凫。升堂对入室,鼓瑟对投壶。觇合璧,颂联珠。提瓮对当垆。仰高红日近,望远白云孤。歆向秘书窥二酉,机云芳誉动三吴。祖饯三杯,老去常斟花下酒;荒田五亩,归来独荷月中锄。

注释:投壶:古代宴会上一种饮酒游戏。合璧联珠:指日、月、五星合聚。《汉书律历志上》:日月如合璧,五星如连珠。后用以表示会集精华之意。当垆:指卖酒。垆,酒店放酒坛的土台。 歆向:西汉刘向、刘歆,父子读书于二酉山。机云:晋陆机、陆云,兄弟名重三吴。

君对父,魏对吴。北岳对西湖。菜蔬对茶饭,苣笋对菖蒲。梅花数,竹叶符。廷议对山呼。两都班固赋,八阵孔明图。田庆紫荆堂下茂,王裒青柏墓前枯。出塞中郎,羝有乳时归汉室;质秦太子,马生角日返燕都。

注释:梅花数:古占法。相传为宋代邵雍所作。附会人事,以断吉凶。竹叶符:即竹使符。汉代分与郡国守相的信符,右留京师,左留郡国。以竹箭五枚刻字制成。山呼:古代臣民对皇帝举行颂祝仪式,叩头高呼万岁三次,叫做山呼。两都:西汉班固作《两都赋》。八阵:三国诸葛亮作八阵图。八阵图乃行军阵法。紫荆:汉京兆田真、田庆、田广兄弟欲分家,堂下紫荆树忽然枯萎,田家受感动,决定不分家,荆树亦即复生。青柏:传说晋王裒父死攀墓柏号哭,柏树忽枯。 羝乳:西汉苏武出使匈奴被扣,使牧羝羊(公羊),谓羝羊有乳方可放归。马角:《燕丹子》载,战国时燕太子丹为质于秦,秦王曰:马生角始可放归。太子悲啼,马果生角。

  • 风水|风水网|风水大师|八字预测|聚福缘风水网(www.pandacheng.com) © 2019 版权所有 All Rights Reserved.
  • 大师QQ:813810893,284348622;手机:13397380992; 湘ICP备13001145号-1